MADELEINE PYK
Teckningar 1980-82

 Bönder, tusch. 51 x 69 cm.

Söndag, blandteknik. 51 x 69 cm.

Officersfamiljen, tusch. 50 x 64 cm.

Tre cyklister, blandteknik. 51 x 65 cm.

I soffan, tusch. 51 x 59 cm.

 Golfspelare, tusch. 50 x 65 cm.

Beduiner, tusch. 50 x 65 cm.

Tennisspelare, tusch. 56 x 76 cm.

Skridskoåkare, tusch. 70 x 50 cm.

 Lyssnaren, tusch. 66 x 50 cm.